Air: The Motion Picture
Studio: Toei Animation Release Date : February 5, 2005 Series: Feature Films: Toei Company, Ltd.
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

J.C.Staff / Tezuka Productions / Studio Cats / Last House / M.S.J. Musashino Production / Kagura / Athens Art Studio / Yuhodo / Araki Production / Meruhen Company / Design Office Mecaman / Shindo Production / Sanko Production / Beijing Xie Le Art Co., Ltd.

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Director

Osamu "Makura Saki" Dezaki

Music

Yoshikazu Suo

Backgrounds

Takimi Echizen
Masanobu Otani
Junichi Taniguchi
Ken Tokushige
Mitsuo Yoshino
Aiko Katsumata
Tatsuro Iseri
Keita Suzuki
Takashi Kurahashi
Kentaro Akiyama
Shoichiro Sugiura
Eiko Sawada
Shinji Saito
Kenji Matsumoto
Noriko Akahoya
Ryutaro Masuda
Yumi Hosaka

Character Design

Akemi Kobayashi

Inbetweener

Yukiko Nishikawa
Hisashi Mawatari

Asst. Director

Hideki Hiroshima
Takahiro Imamura
Yukihiko Nakao
Hirotoshi Rissen

Production Manager

Kazumitsu Matsusaka

Art Direction

Shinzo Yuki

Special Effects

Ken Hoshino
Toshio Katsuoka
Masayuki Kawachi
Nao Ota
Nobuhiro Shimokawa
Yumi Ushiyama

Sound Effects

Yukiyoshi Itokawa

Animation Director

Hidemi Kubo

Asst. Animation Supervisor

Mieko Hosoi
Youichi Ohnishi
Natsuko Suzuki
Yoshihiro Takeda

Color Design

Tsutomu Tsukada

Editor

Masahiro Goto

Key Animator

Takenori Tsukuma
Yumiko Tomiki
Hitoshi Kamata
Minako Ito
Yuji Miyashita
Seizo Toma
Masayasu Yoshida
Futoshi Higashide
Fujio Oda
Osamu Ishikawa
Yosuke Yabumoto
Kyoko Kayano
Kei'ichi Ichikawa
Nobuhiro Masuda
Shinichiro Fukushima
Takayuki Manaka
Sadatoshi Matsuzaka
Kumi Nakajo
Naoki Murakami
Yumiko Kinoshita
Chuji Nakajima
Yasue Ohno
Shuichi Ito
Tatsuya Abe
Shinobu Ohkochi
Keiji Ishihara
Naotoshi Shida
Hiroshi Uchida
Takashi Maruyama
Noboru Furuse
Kimiaki Nagumo
Marie Koizumi
Mayu Saito
Kaoru Yabana
Yoko Sato
Nobuyoshi Souzaki
Satoru Minowa
Yumiko Ishii
Noriko Ozeki
Kazuhiko Yokota
Keiichiro Kimura
Manabu Ohashi
Fusayo Ootani
Shino Ikeda

Asst. Editor

Yoshihiro Aso

Assistant Production Manager

Ken Suetake

Planning

Iriya Azuma

CG Director

Toru Yoshiyasu
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

7/4/2020

 • New title added by EmiozunaToonz
 • Series added by EmiozunaToonz
 • Credits added by EmiozunaToonz

10/27/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

12/22/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

12/26/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

Sources

Yoshikazu Suo: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Goto: Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinzo Yuki: Art Direction
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hidemi Kubo: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Osamu "Makura Saki" Dezaki: Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mieko Hosoi: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Youichi Ohnishi: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Natsuko Suzuki: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takimi Echizen: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masanobu Otani: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Junichi Taniguchi: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Tokushige: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mitsuo Yoshino: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Aiko Katsumata: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazumitsu Matsusaka: Production Manager
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akemi Kobayashi: Character Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiro Takeda: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takenori Tsukuma: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Tomiki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hitoshi Kamata: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Minako Ito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuji Miyashita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Seizo Toma: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masayasu Yoshida: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Futoshi Higashide: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fujio Oda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Osamu Ishikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yosuke Yabumoto: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kyoko Kayano: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kei'ichi Ichikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Masuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinichiro Fukushima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takayuki Manaka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Sadatoshi Matsuzaka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kumi Nakajo: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoki Murakami: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Kinoshita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukiko Nishikawa: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toru Yoshiyasu: CG Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Suetake: Assistant Production Manager
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hideki Hiroshima: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takahiro Imamura: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukihiko Nakao: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hirotoshi Rissen: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Chuji Nakajima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasue Ohno: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shuichi Ito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuya Abe: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinobu Ohkochi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keiji Ishihara: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naotoshi Shida: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Iriya Azuma: Planning
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukiyoshi Itokawa: Sound Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tsutomu Tsukada: Color Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroshi Uchida: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Maruyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noboru Furuse: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kimiaki Nagumo: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Marie Koizumi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mayu Saito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kaoru Yabana: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoko Sato: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuyoshi Souzaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Satoru Minowa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Ishii: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noriko Ozeki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuhiko Yokota: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keiichiro Kimura: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Manabu Ohashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fusayo Ootani: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shino Ikeda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Hoshino: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshio Katsuoka: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masayuki Kawachi: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nao Ota: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Shimokawa: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumi Ushiyama: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuro Iseri: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keita Suzuki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Kurahashi: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kentaro Akiyama: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shoichiro Sugiura: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eiko Sawada: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinji Saito: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kenji Matsumoto: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Mawatari: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiro Aso: Asst. Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noriko Akahoya: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ryutaro Masuda: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumi Hosaka: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)