One Piece Movie: The Desert Princess and the Pirates: Adventures in Alabasta
Studio: Toei Animation Release Date : March 3, 2007
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Sanko Production / Seigasha / Kagura / M.S.J. Musashino Production / Studio MAO / Studio Loft / Baku Production / Toei Animation Philippines / Studio Cats / Magic House

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Director

Takahiro Imamura

Music

Shiro Hamaguchi
Yasunori Iwasaki
Minoru Maruo
Kazuhiko Sawaguchi
Kohei Tanaka

Backgrounds

Naoto Hoshino
Tetsuhiro Shimizu
Hiroshi Washizaki
Yoshiko Kitamura
Iwamitsu Ito
Yuko Azumi
Ruben Orense
Eiko Sawada
Michiyo Kawasaki
Makoto Shimizu

Voices

Kozue Kamada

Character Design

Eisaku Inoue

Inbetweener

Fumiko Amami
Yukitoshi Yamaguchi

Asst. Director

Hiroyuki Sato
Tatsuya Nagamine

Recording

Erina Watanabe

Art Direction

Ryuuji Yoshiike

Animation Director

Eisaku Inoue

Director of Photography

Hirosato Onishi
Takumi Wakao

Storyboards

Eisaku Inoue
Ken Otsuka
Konosuke Uda
Kenji Yokoyama
Takahiro Imamura

Asst. Animation Supervisor

Naoki Tate
Hironori Tanaka
Takeo Ide
Tatsuzo Nishita

Color Design

Tsutomu Tsukada

Screenplay

Hirohiko Kamisaka

Editor

Masahiro Goto

Key Animator

Nishiki Itaoka
Kazuyuki Ikai
Soichiro Matsuda
Yuki Hayashi
Hitoshi "Jin" Inaba
Takayuki Gorai
Osamu Ishikawa
Shigefumi Shingaki
Shizuo Kawai
Yuji Ikeda (II)
Naoaki Houjou
Hideo Amemiya
Takenori Tsukuma
Masahiro Shimanuki
Hironori Tanaka
Nobuhiro Masuda
Satoru Iriyoshi
Keiji Fukuhara
Yumenosuke Tokuda
Asao Takahashi
Nobuyoshi Souzaki
Yoshinori Tanabe
Hitoshi Kamata
Kyoko Hyodo
Yumiko Tomiki
Takashi Maruyama
Shinichiro Fukushima
Ken Otsuka
Yoshinobu Aohachi
Sadatoshi Matsuzaka
Naomi Uogishi
Nam-Yeol Baek
Mayu Saito

Asst. Editor

Nobutaka Maki

Assistant Production Manager

Katsunori Kobayashi

CG Animator

Kazuhiro Nishikawa
Daiki Nakazawa

CG Production Manager

Taichiro Miwa
Yasunori Koyama

Planning

Atsutoshi Umezawa

CG Director

Keisuke Arai

CG Producer

Takeshi Himi
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

5/16/2020

 • New title added by EmiozunaToonz

5/19/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

12/17/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

Sources

Ryuuji Yoshiike: Art Direction
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eisaku Inoue: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eisaku Inoue: Character Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takahiro Imamura: Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eisaku Inoue: Storyboards
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Otsuka: Storyboards
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Konosuke Uda: Storyboards
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kenji Yokoyama: Storyboards
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takahiro Imamura: Storyboards
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoki Tate: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hironori Tanaka: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takeo Ide: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuzo Nishita: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nishiki Itaoka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuyuki Ikai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Soichiro Matsuda: Key Animator
 • Unverified

Yuki Hayashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hitoshi "Jin" Inaba: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takayuki Gorai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroyuki Sato: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuya Nagamine: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Osamu Ishikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigefumi Shingaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shizuo Kawai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuji Ikeda (II): Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoaki Houjou: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hideo Amemiya: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takenori Tsukuma: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Shimanuki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hironori Tanaka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Masuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Satoru Iriyoshi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keiji Fukuhara: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumenosuke Tokuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Asao Takahashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuyoshi Souzaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshinori Tanabe: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hitoshi Kamata: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kyoko Hyodo: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Tomiki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Maruyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinichiro Fukushima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Otsuka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshinobu Aohachi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Sadatoshi Matsuzaka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naomi Uogishi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nam-Yeol Baek: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mayu Saito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fumiko Amami: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukitoshi Yamaguchi: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoto Hoshino: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tetsuhiro Shimizu: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroshi Washizaki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshiko Kitamura: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Iwamitsu Ito: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuko Azumi: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ruben Orense: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eiko Sawada: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kozue Kamada: Voices
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Michiyo Kawasaki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Makoto Shimizu: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuhiro Nishikawa: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Daiki Nakazawa: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takeshi Himi: CG Producer
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Taichiro Miwa: CG Production Manager
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tsutomu Tsukada: Color Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Erina Watanabe: Recording
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Goto: Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keisuke Arai: CG Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hirosato Onishi: Director of Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takumi Wakao: Director of Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hirohiko Kamisaka: Screenplay
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shiro Hamaguchi: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasunori Iwasaki: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Minoru Maruo: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuhiko Sawaguchi: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kohei Tanaka: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobutaka Maki: Asst. Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Katsunori Kobayashi: Assistant Production Manager
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Atsutoshi Umezawa: Planning
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasunori Koyama: CG Production Manager
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)