One Piece: Baron Omatsuri And The Secret Island
Studio: Toei Animation Release Date : March 5, 2005
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

M.S.J. Musashino Production / Kagura / Araki Production

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Note: "Unverified" credits may not be correct and should be taken with a grain of salt.

Director

Mamoru Hosoda

Music

Kohei Tanaka

Backgrounds

Izumi Hoki
Yuka Hirama
Jun Okabe
Toshihiro Kohama
Masanobu Nomura
Riko Shinohara
Masaru Sato
Kumiko Ono
Kayo Kojio
Tomomi Nakajima
Eri Mizukami
Megumi Kato
Ryouka Kinoshita
Misao Takimoto
Ayumu Inaba
Shuichi Tsuji
Takamasa Masuki
Naoko Yamada (II)
Tsubasa Matsumoto
Michie Suzuki
Zokuron Kakoi
Yukiko Ono
Kotomi Yagi
Akihiro Hirasawa
Tomoyasu Fujise

Voices

Jouji Yanami

Character Design

Chikashi Kubota
Toshio "Sushio" Ishizaki
Takaaki Yamashita

Inbetweener

Yukitoshi Yamaguchi
Hisashi Mawatari

Asst. Director

Hiroaki Miyamoto
Nobukage Kimura

Art Direction

Tatsuya Kushida

Special Effects

Ken Hoshino
Toshio Katsuoka
Masayuki Kawachi
Nao Ota
Nobuhiro Shimokawa
Yumi Ushiyama

Animation Director

Chikashi Kubota
Toshio "Sushio" Ishizaki
Takaaki Yamashita

Director of Photography

Tomokazu Shiratori

Asst. Art Direction

Hiroshi Kato

Editor

Masahiro Goto

Key Animator

Katsuyoshi Nakatsuru
Hiroyuki Aoyama
Masahiro Shimanuki
Takashi Hashimoto
Ken Otsuka
Keisuke Masunaga
Kozue Komatsu
Shuichi Ito
Yoh Yoshinari
Hisashi Nakayama
Soichiro Matsuda
Satoru Iriyoshi
Hideki Hamasu
Hideki Takahashi
Seizo Toma
Yoshihiko Umakoshi
Kazue Kinoshita
Michio Fukuda
Kenji Kuroyanagi
Kouichi Arai
Norio Matsumoto
Yusuke Yoshigaki
Toru Yoshida
Natsuko Suzuki
Mitsuru Aoyama
Shinichiro Fukushima
Keisuke Watabe
Hiroyuki Imaishi
Kei'ichi Ichikawa
Takahiro Kagami
Haruki Miura
Kazuya Komai
Tatsuzo Nishita
Kyoji Asano
Tetsuo Hirakawa
Hiroyuki Terao
Yuji Miyashita
Tomomi Ouchi
Yuji Hakamada
Shoko Nakamura
Takayuki Manaka
Tadashi Sakazaki
Yoko Sato
Fumihide Sai
Mikine Kuwabara
Kouji Sugiura
Atsushi Ichinoseki
Eiji Komatsu
Terumi Nishii

Asst. Editor

Kouichi Katagiri

Script

Masahiro Ito

Title Design

Shigeru Kanematsu
Yuki Hasegawa

CG Animator

Mami Sasaki
Shinsuke Miura
Mitsuhiko Nakamura
Kouichi Noguchi
Masayuki Nishiguchi
Akihiro Yoshida
Shinichi Yonezawa

CG Director

Yuka Chika
Kazuhiro Nishikawa
Keisuke Arai

CG Producer

Takeshi Himi
Seiji Iseda
Yuuichi Sakai
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

5/16/2020

 • New title added by EmiozunaToonz

5/18/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

5/20/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

5/21/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

7/22/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

8/9/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/12/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/13/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/14/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/16/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

2/4/2021

 • Credits added by EmiozunaToonz

Sources

Masahiro Goto: Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomokazu Shiratori: Director of Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mamoru Hosoda: Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Chikashi Kubota: Character Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshio "Sushio" Ishizaki: Character Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takaaki Yamashita: Character Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Chikashi Kubota: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshio "Sushio" Ishizaki: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takaaki Yamashita: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuya Kushida: Art Direction
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Jouji Yanami: Voices
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroaki Miyamoto: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobukage Kimura: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroshi Kato: Asst. Art Direction
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Katsuyoshi Nakatsuru: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroyuki Aoyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Shimanuki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Hashimoto: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Otsuka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keisuke Masunaga: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kozue Komatsu: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shuichi Ito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoh Yoshinari: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Nakayama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Soichiro Matsuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Satoru Iriyoshi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hideki Hamasu: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hideki Takahashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Seizo Toma: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiko Umakoshi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazue Kinoshita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Michio Fukuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kenji Kuroyanagi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kouichi Arai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Norio Matsumoto: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukitoshi Yamaguchi: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yusuke Yoshigaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toru Yoshida: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Natsuko Suzuki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mitsuru Aoyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinichiro Fukushima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keisuke Watabe: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroyuki Imaishi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kei'ichi Ichikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takahiro Kagami: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Haruki Miura: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Komai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuzo Nishita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Hoshino: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshio Katsuoka: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masayuki Kawachi: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nao Ota: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Shimokawa: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumi Ushiyama: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kyoji Asano: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tetsuo Hirakawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hiroyuki Terao: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuji Miyashita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomomi Ouchi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kohei Tanaka: Music
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Ito: Script
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuji Hakamada: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shoko Nakamura: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takayuki Manaka: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tadashi Sakazaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoko Sato: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Izumi Hoki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuka Hirama: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Jun Okabe: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshihiro Kohama: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masanobu Nomura: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Riko Shinohara: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masaru Sato: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kumiko Ono: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kayo Kojio: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomomi Nakajima: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eri Mizukami: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Megumi Kato: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ryouka Kinoshita: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Misao Takimoto: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ayumu Inaba: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shuichi Tsuji: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takamasa Masuki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoko Yamada (II): Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tsubasa Matsumoto: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Michie Suzuki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Zokuron Kakoi: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukiko Ono: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kotomi Yagi: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akihiro Hirasawa: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomoyasu Fujise: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mami Sasaki: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinsuke Miura: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mitsuhiko Nakamura: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kouichi Noguchi: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masayuki Nishiguchi: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akihiro Yoshida: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinichi Yonezawa: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takeshi Himi: CG Producer
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Seiji Iseda: CG Producer
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuka Chika: CG Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuuichi Sakai: CG Producer
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuhiro Nishikawa: CG Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keisuke Arai: CG Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigeru Kanematsu: Title Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuki Hasegawa: Title Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kouichi Katagiri: Asst. Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fumihide Sai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Mawatari: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mikine Kuwabara: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kouji Sugiura: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Atsushi Ichinoseki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Eiji Komatsu: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Terumi Nishii: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)