One Piece: The Curse of the Sacred Sword
Studio: Toei Animation Release Date : March 6, 2004
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

M.S.J. Musashino Production / Toei Animation Philippines / Kagura / Studio Wanpack / Athens Art Studio / Baku Production / Meruhen Company / Mukuo Studio / Magic House / Sanko Production

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Director

Kazuhisa Takenouchi

Backgrounds

Shoichiro Sugiura
Kunihiro Chida
Mitsuharu Miyamae
Tomoko Yoshida
Makoto Shimizu
Shoji Tokiwa
Toshiyuki Ozeki
Noriko Akahoya

Character Design

Noboru Koizumi

Inbetweener

Yuki Ota
Shimon Kondou
Tomotaka Shibayama
Naoko Yamaoka
Yukiko Nishikawa
Yasuyuki Ebara
Yoshito Narimatsu
Yukitoshi Yamaguchi
Mihoko Tomita
Hisashi Mawatari

Asst. Director

Akifumi Zako
Ken Koyama
Hirotoshi Rissen
Yukihiko Nakao

Production Manager

Ryuichi Sugimoto

Art Direction

Ryuuji Yoshiike

Animation Director

Noboru Koizumi

Asst. Animation Supervisor

Hideaki Maniwa
Kazuya Hisada
Masahiro Shimanuki
Katsumi Ishizuka
Naoki Tate
Yuji Hakamada
Nanae Morita

Screenplay

Yoshiyuki Suga

Editor

Shin’ichi Fukumitsu

Key Animator

Masahiro Ando (II)
Takayuki Gorai
Naoaki Houjou
Shuuichi Iijima
Shino Ikeda
Emi Inoue
Yumiko Ishii
Ikuko Ito
Tomoko Ito
Hisashi Kagawa
Chisato Kawaguchi
Kazumi Kobayashi
Kozue Komatsu
Tomohiro Koyama
Aki Kuki
Takashi Maruyama
Nobuhiro Masuda
Haruki Miura
Yoshiaki Mizuno
Minoru Morita
Shigenobu Nagasaki
Tatsuzo Nishita
Fujio Oda
Youichi Ohnishi
Fusayo Ootani
Noriko Ozeki
Takashi Saijo
Mieko Saito
Tadashi Sakazaki
Nobuyoshi Sasakado
Naotoshi Shida
Takaaki Sonoda
Nobuyoshi Souzaki
Naoki Suehiro
Asao Takahashi
Shiho Tamai
Miho Teramae
Shinsuke Terasawa
Yumiko Tomiki
Yuki Tsugihashi
Takenori Tsukuma
Tetsuya Wakano
Akira Watanabe
Tadayoshi Yamamuro
Yoshitaka Yashima
Kazuhiko Yokota
Jung-Gi Oh
Jung-Pyeong Oh

Assistant Producer

Hidehito Yamaoka

Asst. Editor

Yoshihiro Aso

CG Animator

Masayuki Nishiguchi

CG Director

Toru Yoshiyasu

CG Producer

Takeshi Himi
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

5/16/2020

 • New title added by EmiozunaToonz

5/18/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

8/9/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/15/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

2/10/2021

 • Credits added by EmiozunaToonz

Sources

Hideaki Maniwa: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Hisada: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Shimanuki: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Katsumi Ishizuka: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoki Tate: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuji Hakamada: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nanae Morita: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akifumi Zako: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Koyama: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hirotoshi Rissen: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukihiko Nakao: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuhisa Takenouchi: Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshiyuki Suga: Screenplay
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noboru Koizumi: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ryuuji Yoshiike: Art Direction
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noboru Koizumi: Character Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shoichiro Sugiura: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toru Yoshiyasu: CG Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuki Ota: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shimon Kondou: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomotaka Shibayama: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoko Yamaoka: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukiko Nishikawa: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasuyuki Ebara: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshito Narimatsu: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukitoshi Yamaguchi: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiro Aso: Asst. Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hidehito Yamaoka: Assistant Producer
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mihoko Tomita: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Mawatari: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Ando (II): Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takayuki Gorai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoaki Houjou: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shuuichi Iijima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shino Ikeda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Emi Inoue: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Ishii: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ikuko Ito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomoko Ito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Kagawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Chisato Kawaguchi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazumi Kobayashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kozue Komatsu: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomohiro Koyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Aki Kuki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Maruyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Masuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Haruki Miura: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshiaki Mizuno: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Minoru Morita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigenobu Nagasaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuzo Nishita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fujio Oda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Youichi Ohnishi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fusayo Ootani: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noriko Ozeki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Saijo: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mieko Saito: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tadashi Sakazaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuyoshi Sasakado: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naotoshi Shida: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takaaki Sonoda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuyoshi Souzaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoki Suehiro: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Asao Takahashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shiho Tamai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Miho Teramae: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinsuke Terasawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Tomiki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuki Tsugihashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takenori Tsukuma: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tetsuya Wakano: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akira Watanabe: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tadayoshi Yamamuro: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshitaka Yashima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuhiko Yokota: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Jung-Gi Oh: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Jung-Pyeong Oh: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shin’ichi Fukumitsu: Editor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kunihiro Chida: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mitsuharu Miyamae: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomoko Yoshida: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Makoto Shimizu: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shoji Tokiwa: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshiyuki Ozeki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noriko Akahoya: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takeshi Himi: CG Producer
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masayuki Nishiguchi: CG Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ryuichi Sugimoto: Production Manager
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)