Dragon Ball: The Path to Power
Studio: Toei Animation Release Date : March 2, 1996
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Studio Ghibli / Doga Kobo / Seigasha / Last House / Studio Live / Studio Easter / Meruhen Company / Kino Production / Hadashi Pro / Studio Zaendou / Dragon Production / Tamazawa Dougasha / Tasco Shanghai / Studio Pokke

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Director

Shigeyasu Yamauchi

Backgrounds

Kouji Sakaki
Junichi Taniguchi
Mitsuo Yoshino
Nobuaki Ishihara
Keita Suzuki
Tsuneo Ozeki
Yoshito Watanabe
Sadako Minamisawa

Inbetweener

Kumi Nakajo
Yasuko Miyazaki
Tsutomu Yamamoto
Yuya Kishi
Yumiko Kanno
Teruko Akama
Hisashi Mawatari

Asst. Director

Tatsuya Nagamine
Takahiro Imamura
Munehisa Sakai
Hideki Hiroshima

Art Direction

Junichi Higashi

Special Effects

Chiaki Hirao
Shoji Sato
Toshio Katsuoka
Yoshiaki Okada
Masayuki Kawachi
Nobuhiro Shimokawa
Nao Ota

Sound Effects

Hidenori Arai

Animation Director

Tadayoshi Yamamuro

Director of Photography

Masaru Sakanishi

Asst. Animation Supervisor

Kazuya Hisada
Takeo Ide
Akira Inagami
Toshiyuki Kanno
Naoki Miyahara
Yoshihiro Kitano
Masahiro Shimanuki
Takaaki Yamashita
Kazuya Komai
Naoyuki Itou
Hitoshi "Jin" Inaba
Yoshikazu Tomita
Seizo Toma
Akio Serita

Color Design

Kunio Tsujita

Photography

Tetsuya Numako
Tamio Hosoda
Shigeru Ando
Masatoshi Fukui
Jun Hamaki
Yoshitada Ishii
Yumiko Kajiwara
Yukio Katayama
Takeshi Koyano
Satoru Nakatoku
Masao Shimizu
Motoi Takahashi
Toshiharu Takei
Yoshiyuki Tashiro
Takumi Wakao

Key Animator

Takaaki Yamashita
Naotoshi Shida
Kazuya Hisada
Akemi Ueda
Masahiro Shimanuki
Naoki Tate
Hidemi Kubo
Kiyotoshi Aoi
Yuki Kinoshita
Hitoshi Kamata
Shigenobu Nagasaki
Noboru Koizumi
Yasuhiko Oyama
Mamoru Hosoda
Masami Suda
Fujio Oda
Masahiro Aisawa
Yoshihiro Kitano
Kazuo Takigawa
Akio Uchino
Yoshihiro Watanabe
Atsushi Irie
Kazue Kinoshita
Kazuya Miura
Kazuya Komai
Koji Nashizawa
Youichi Ohnishi
Naoyuki Itou
Nobuhiro Masuda
Hisashi Nakayama
Katsuichi Nakayama
Ken Ueno
Hideki Takahashi
Minoru Murao
Ryutarou Shimakawa
Kiyoshi Matsumoto
Shigeo Matoba
Toshiyuki Kanno
Masahiro Naoi
Takashi Abe
Yoshiyuki Ichikawa
Chuji Nakajima
Takashi Honda
Takahiro Kuroishi
Mitsuru Aoyama
Nobuyoshi Hoshikawa
Yoshitaka Yashima
Hirohide Shikishima
Yasuhiro Hayashi
Osamu Ishikawa

Xerography

Tomoko Totsuka
Sachiko Torimoto

Script

Aya Matsui

Coloring

Keiko Yoshizawa
Masae Motohashi
Aiko Seguchi
Yasuko Sugano
Shinichi Toyonaga
Yukimi Toyonaga

Inbetween Checker

Nobuyuki Harada
Kumiko Horikoshi
Michiko Nagatomi
Emi Noguchi
Maki Yamada
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

2/28/2020

 • New title added by EmiozunaToonz

3/6/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/4/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/8/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/17/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/22/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

7/4/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

7/12/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

8/6/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/7/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

11/24/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

Sources

Takaaki Yamashita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naotoshi Shida: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Hisada: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akemi Ueda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Shimanuki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoki Tate: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hidemi Kubo: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kiyotoshi Aoi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tatsuya Nagamine: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takahiro Imamura: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Munehisa Sakai: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hideki Hiroshima: Asst. Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Aya Matsui: Script
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tadayoshi Yamamuro: Animation Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigeyasu Yamauchi: Director
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuki Kinoshita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hitoshi Kamata: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigenobu Nagasaki: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Noboru Koizumi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kumi Nakajo: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Chiaki Hirao: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shoji Sato: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshio Katsuoka: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshiaki Okada: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masayuki Kawachi: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Shimokawa: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nao Ota: Special Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasuhiko Oyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mamoru Hosoda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masami Suda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Fujio Oda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Aisawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiro Kitano: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuo Takigawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akio Uchino: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiro Watanabe: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Atsushi Irie: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazue Kinoshita: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Miura: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Komai: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Koji Nashizawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Youichi Ohnishi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoyuki Itou: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuhiro Masuda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Nakayama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Katsuichi Nakayama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ken Ueno: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hideki Takahashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Minoru Murao: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Ryutarou Shimakawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kiyoshi Matsumoto: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigeo Matoba: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshiyuki Kanno: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Naoi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Abe: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshiyuki Ichikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Chuji Nakajima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takashi Honda: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takahiro Kuroishi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mitsuru Aoyama: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuyoshi Hoshikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshitaka Yashima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hirohide Shikishima: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasuhiro Hayashi: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Osamu Ishikawa: Key Animator
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Hisada: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takeo Ide: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akira Inagami: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshiyuki Kanno: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoki Miyahara: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshihiro Kitano: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masahiro Shimanuki: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takaaki Yamashita: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kazuya Komai: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Naoyuki Itou: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hitoshi "Jin" Inaba: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshikazu Tomita: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Seizo Toma: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Akio Serita: Asst. Animation Supervisor
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kunio Tsujita: Color Design
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuyuki Harada: Inbetween Checker
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kumiko Horikoshi: Inbetween Checker
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Kouji Sakaki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tomoko Totsuka: Xerography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Sachiko Torimoto: Xerography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tetsuya Numako: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tamio Hosoda: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keiko Yoshizawa: Coloring
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masae Motohashi: Coloring
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Aiko Seguchi: Coloring
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasuko Sugano: Coloring
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shinichi Toyonaga: Coloring
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukimi Toyonaga: Coloring
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yasuko Miyazaki: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tsutomu Yamamoto: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Junichi Taniguchi: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Mitsuo Yoshino: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yuya Kishi: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Nobuaki Ishihara: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Keita Suzuki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Tsuneo Ozeki: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Junichi Higashi: Art Direction
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Michiko Nagatomi: Inbetween Checker
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Emi Noguchi: Inbetween Checker
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Maki Yamada: Inbetween Checker
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshito Watanabe: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Kanno: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Teruko Akama: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hisashi Mawatari: Inbetweener
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Sadako Minamisawa: Backgrounds
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Hidenori Arai: Sound Effects
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Shigeru Ando: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masatoshi Fukui: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Jun Hamaki: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshitada Ishii: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yumiko Kajiwara: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yukio Katayama: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takeshi Koyano: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Satoru Nakatoku: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masaru Sakanishi: Director of Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Masao Shimizu: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Motoi Takahashi: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Toshiharu Takei: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Yoshiyuki Tashiro: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)

Takumi Wakao: Photography
 • Verified by onscreen credits (not always reliable)