Dragon Ball Z: Battle of Gods
Studio: Toei Animation Release Date : March 30, 2013
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Tezuka Productions / Studio Live / Studio Easter / Toei Animation Philippines / Asahi Production / Kagura / Studio Graffiti / Triple A / Buyu / Studio Pablo / Studio Zaendou / Sanko Production / Kusanagi

Synopsis

No synopsis currently available.


Technical Specifications

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Note: "Unverified" credits may not be correct and should be taken with a grain of salt.

Director

Masahiro Hosoda

Story

Akira Toriyama

Music

Norihito Sumitomo

Backgrounds

Hirotsugu Kakoi
Azusa Kakoi
Kazuo Ogura
Hiroshi Kato
Yoshimi Sakai
Izumi Hoki
Masanobu Nomura
Michie Suzuki

Inbetweener

Tomoko Sato
Yukitoshi Yamaguchi

Producer

Riuko Tominaga

Production Manager

Kazumi Fujioka

Art Direction

Hirotsugu Kakoi

Animation Director

Yuuichi Hamano
Takeo Ide
Toshiyuki Kanno
Ryo Onishi
Masahiro Shimanuki
Yosuke Yabumoto

Storyboards

Kimitoshi Chioka
Masahiro Hosoda
Kazuhisa Takenouchi
Tadayoshi Yamamuro

Editor

Shin’ichi Fukumitsu

Key Animator

Naotoshi Shida
Ryo Onishi
Megumi Yamashita
Hitoshi Kamata
Katsuyoshi Nakatsuru
Yûya Takahashi
Sadatoshi Matsuzaka
Nobuhiro Masuda
Takaaki Yamashita
Kiyotoshi Aoi
Yoshihiro Kanno
Nozomu Shishido
Kazuyuki Ikai
Misao Abe
Momoko Minegishi
Hiroyuki Itai
Akira Kano
Tsutomu Yamamoto
Kana Kono
Fumiko Amami
Dai Imaoka
Setsuko Nobuzane
Isami Takara
Kenji Ota
Hiromi Ishigami
Hyo-Sang Yoo
Joo-Hyon Lee
Emi Mori
Yuki Omizu
Yuichi Karasawa
Kyohei Oyabu
Chiho Mifune
Kumiko Ato
Nanako Ninomiya
Tomoka Karino
Gen Sato
Tetsuro Nireki
Yuriko Sugaya
Takayuki Sano
Kodai Kitahara
Hiroshi Obara
Kazue Sakai
Kyouko Takeuchi
Youhei Sasaki
Yuta Takanami
Kaori Usui
Masashi Nishida
Tomohito Abe
Ryoichi Murata
Takahiro Inoue

Senior Producer

Shinji Shimizu

Script

Yusuke Watanabe

CG Animator

Kentaro Kawasaki
Maiko Iketani

CG Production Manager

Yukiya Imamura
Taichiro Miwa
Masaki Sakurai

Character Modeling

Shinichi Yonezawa

CG Director

Naoki Miyahara
Daiki Nakazawa

CG Producer

Takeshi Himi

CG Technical Support

Takuya Fukunaga




Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

2/26/2020

 • New title added by EmiozunaToonz
 • Credits added by EmiozunaToonz

3/6/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

3/9/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

3/18/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

3/24/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/17/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

5/2/2020

  5/6/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/7/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  5/19/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  6/14/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  7/8/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  7/24/2020

   7/25/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   7/31/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   9/5/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   9/21/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   9/28/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   10/20/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   10/29/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   11/13/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   11/14/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   11/17/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   11/28/2020

   • Credits added by EmiozunaToonz

   12/11/2020

    12/26/2020

    • Credits added by EmiozunaToonz

    1/12/2021

    • Credits added by EmiozunaToonz

    2/24/2021

    • Credits added by EmiozunaToonz

    Sources

    Naotoshi Shida: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Ryo Onishi: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Megumi Yamashita: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hitoshi Kamata: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Katsuyoshi Nakatsuru: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yûya Takahashi: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Norihito Sumitomo: Music
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Masahiro Hosoda: Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Sadatoshi Matsuzaka: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Nobuhiro Masuda: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Takaaki Yamashita: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kiyotoshi Aoi: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yoshihiro Kanno: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Nozomu Shishido: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hirotsugu Kakoi: Art Direction
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yusuke Watanabe: Script
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kimitoshi Chioka: Storyboards
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Masahiro Hosoda: Storyboards
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kazuhisa Takenouchi: Storyboards
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Tadayoshi Yamamuro: Storyboards
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kazuyuki Ikai: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yuuichi Hamano: Animation Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Takeo Ide: Animation Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Toshiyuki Kanno: Animation Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Ryo Onishi: Animation Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Masahiro Shimanuki: Animation Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Misao Abe: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yosuke Yabumoto: Animation Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Momoko Minegishi: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hiroyuki Itai: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hirotsugu Kakoi: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Akira Kano: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Tsutomu Yamamoto: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kana Kono: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Fumiko Amami: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Azusa Kakoi: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Dai Imaoka: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Setsuko Nobuzane: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Isami Takara: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kenji Ota: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hiromi Ishigami: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hyo-Sang Yoo: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Joo-Hyon Lee: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Emi Mori: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Tomoko Sato: Inbetweener
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yukitoshi Yamaguchi: Inbetweener
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yuki Omizu: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kazuo Ogura: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yuichi Karasawa: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Naoki Miyahara: CG Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kentaro Kawasaki: CG Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Shin’ichi Fukumitsu: Editor
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hiroshi Kato: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Daiki Nakazawa: CG Director
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Riuko Tominaga: Producer
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Shinji Shimizu: Senior Producer
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kazumi Fujioka: Production Manager
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yoshimi Sakai: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kyohei Oyabu: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Chiho Mifune: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kumiko Ato: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Takuya Fukunaga: CG Technical Support
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Maiko Iketani: CG Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yukiya Imamura: CG Production Manager
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Takeshi Himi: CG Producer
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Taichiro Miwa: CG Production Manager
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Nanako Ninomiya: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Tomoka Karino: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Izumi Hoki: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Masanobu Nomura: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Michie Suzuki: Backgrounds
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Shinichi Yonezawa: Character Modeling
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Gen Sato: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Tetsuro Nireki: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yuriko Sugaya: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Takayuki Sano: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kodai Kitahara: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Hiroshi Obara: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kazue Sakai: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kyouko Takeuchi: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Youhei Sasaki: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Akira Toriyama: Story
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Masaki Sakurai: CG Production Manager
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Yuta Takanami: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Kaori Usui: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Masashi Nishida: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Tomohito Abe: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Ryoichi Murata: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)

    Takahiro Inoue: Key Animator
    • Verified by onscreen credits (not always reliable)