Galaxy Express 999: Eternal Fantasy
Studio: Toei Animation Release Date : March 7, 1998 Series: Galaxy Express 999
 1. General Info
Cumulative rating: No Ratings Posted

Associated Studio(s)

Ashi Productions / Doga Kobo / Seigasha / Studio Easter / Kagura / Hadashi Pro / Dragon Production

Synopsis

No synopsis currently available.

Characters

Maetel
(Voice: Masako Ikeda)
Tetsuro Hoshino
(Voice: Masako Nozawa)


DVD

United States

Galaxy Express 999: Eternal Fantasy

BluRay Disc

United States

Galaxy Express 999: Eternal Fantasy

Technical Specifications

Original Language: Japanese
Original Country: Japan

Reviews and Comments

No comments posted. Be the first!
(You must be a logged-in user to submit comments!)

Credits

Note: "Unverified" credits may not be correct and should be taken with a grain of salt.

Director

Konosuke Uda

Music

Kohei Tanaka

Backgrounds

Kouji Sakaki
Mitsuo Yoshino
Makoto Suwada
Hiroshi Washizaki
Sadako Minamisawa

Character Design

Takahiro Kagami

Inbetweener

Kaori Miyagawa
Kozue Komatsu
Kunitoshi Ishii
Yumiko Kanno
Kentaro Kawasaki
Yuya Kishi
Chiori Matsuda
Hisashi Mawatari
Kumiko Ota
Tomomi Ouchi
Masami Takebuchi
Shiho Tamai

Asst. Director

Hideki Hiroshima
Hirotoshi Rissen

Production Manager

Yoichi Takanashi

Recording

Isao Hatano

Art Direction

Shinzo Yuki

Special Effects

Chiaki Hirao
Nobuhiro Shimokawa
Nao Ota
Ken Hoshino
Masayuki Nakajima
Masayuki Kawachi
Toshio Katsuoka
Hidenori Toyama
Yoshiaki Okada
Takahiro Fukuda

Sound Effects

Michihiro Ito

Animation Director

Takahiro Kagami

Director of Photography

Tamio Hosoda

Asst. Animation Supervisor

Hideki Hamasu
Miho Shimogasa
Takeo Ide
Shingo Ishikawa
Naoki Miyahara
Nanae Morita

Photography

Yoshio Aiso
Shigeru Ando
Masatoshi Fukui
Yumiko Kajiwara
Yukio Katayama
Satoru Nakatoku
Tetsuya Numako
Masaru Sakanishi
Masao Shimizu
Toshiharu Takei
Yoshiyuki Tashiro

Creator

Leiji Matsumoto

Editor

Shigeru Nishiyama

Key Animator

Yoichi Ueda
Yasuhiko Oyama
Katsumi Aoshima
Yuki Kinoshita
Takashi Abe
Shingo Ishikawa
Mamoru Hosoda
Yoshikazu Tomita
Keiko Yamamoto
Nobuhiro Masuda
Keisuke Masunaga
Kazuya Miura
Hisashi Nakayama
Hideki Hamasu
Fujio Oda
Yasuhiro Hayashi
Mieko Mitsuhashi
Shigetaka Kiyoyama
Tadashi Sakazaki
Takehiro Hamatsu
Toshio Deguchi
Yuji Ikeda (II)
Yoshihiro Sugai
Koichi Tsunoda
Tatsufumi Tamagawa
Tateru Namikaze
Hiroyuki Okuno
Masahiro Ando (II)

Xerography

Yaeko Kanai
Sachiko Torimoto
Tomoko Totsuka

Script

Junki Takegami

Coloring

Junko Furuya
Keiko Yoshizawa
Shinichi Toyonaga
Kuniko Murata

Inbetween Checker

Maki Yamada
Mihoko Tomita

Music Producer

Tadao Takakuwa
Click on thumbnail for full size image


Click on thumbnail for full size image


History

8/8/2018

 • New title added by TibbyH
 • Series added by TibbyH
 • Credits added by TibbyH
 • Original Language added by TibbyH
 • Home video info added by TibbyH

3/3/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz
 • Characters added by EmiozunaToonz

3/11/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

4/5/2020

 • Credits added by EmiozunaToonz

5/9/2020

  12/14/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  12/20/2020

  • Credits added by EmiozunaToonz

  2/9/2021

  • Credits added by EmiozunaToonz

  4/8/2021

  • Home video info added by TibbyH

  Sources

  Konosuke Uda: Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Leiji Matsumoto: Creator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Junki Takegami: Script
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takahiro Kagami: Character Design
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takahiro Kagami: Animation Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shinzo Yuki: Art Direction
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tamio Hosoda: Director of Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tadao Takakuwa: Music Producer
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kohei Tanaka: Music
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Michihiro Ito: Sound Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoichi Ueda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yasuhiko Oyama: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Katsumi Aoshima: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuki Kinoshita: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takashi Abe: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shingo Ishikawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mamoru Hosoda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hideki Hiroshima: Asst. Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hirotoshi Rissen: Asst. Director
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshikazu Tomita: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Keiko Yamamoto: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shigeru Nishiyama: Editor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Isao Hatano: Recording
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hideki Hamasu: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Miho Shimogasa: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takeo Ide: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shingo Ishikawa: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Naoki Miyahara: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nanae Morita: Asst. Animation Supervisor
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nobuhiro Masuda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Keisuke Masunaga: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kazuya Miura: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hisashi Nakayama: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kouji Sakaki: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mitsuo Yoshino: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kaori Miyagawa: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Chiaki Hirao: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nobuhiro Shimokawa: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Nao Ota: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Ken Hoshino: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masayuki Nakajima: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masayuki Kawachi: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Toshio Katsuoka: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hidenori Toyama: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshiaki Okada: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takahiro Fukuda: Special Effects
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hideki Hamasu: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Fujio Oda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yasuhiro Hayashi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mieko Mitsuhashi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shigetaka Kiyoyama: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tadashi Sakazaki: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Takehiro Hamatsu: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Toshio Deguchi: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuji Ikeda (II): Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshihiro Sugai: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kozue Komatsu: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Koichi Tsunoda: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tatsufumi Tamagawa: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tateru Namikaze: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroyuki Okuno: Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masahiro Ando (II): Key Animator
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoichi Takanashi: Production Manager
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Makoto Suwada: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hiroshi Washizaki: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Sadako Minamisawa: Backgrounds
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Junko Furuya: Coloring
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Keiko Yoshizawa: Coloring
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shinichi Toyonaga: Coloring
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kuniko Murata: Coloring
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kunitoshi Ishii: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yumiko Kanno: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kentaro Kawasaki: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yuya Kishi: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Chiori Matsuda: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Hisashi Mawatari: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Kumiko Ota: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tomomi Ouchi: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masami Takebuchi: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shiho Tamai: Inbetweener
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Maki Yamada: Inbetween Checker
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Mihoko Tomita: Inbetween Checker
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yaeko Kanai: Xerography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Sachiko Torimoto: Xerography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tomoko Totsuka: Xerography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshio Aiso: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Shigeru Ando: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masatoshi Fukui: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yumiko Kajiwara: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yukio Katayama: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Satoru Nakatoku: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Tetsuya Numako: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masaru Sakanishi: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Masao Shimizu: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Toshiharu Takei: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)

  Yoshiyuki Tashiro: Photography
  • Verified by onscreen credits (not always reliable)