Episode Guide: Fangface

Episode No. 1

A Heap of Trouble (1978)
       Ruby-Spears - Fangface

Episode No. 2

Episode No. 3

Episode No. 4

Episode No. 5

The Great Ape Escape (1978)
       Ruby-Spears - Fangface

Episode No. 6

Dinosaur Daze (1978)
       Ruby-Spears - Fangface

Episode No. 7

Episode No. 8

Episode No. 9

Episode No. 10

Episode No. 11

Begone, You Amazon (1978)
       Ruby-Spears - Fangface

Episode No. 12

Snow Job Jitters (1978)
       Ruby-Spears - Fangface

Episode No. 13

Episode No. 14

Episode No. 15

Episode No. 16