My Gym Partner's a Monkey
2005
Animal Testing
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Inoculation Day
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
2006
The 'A' Word
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Bad News Bear
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Chew on This
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Lyon of Scrimmage
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Me Adam, You Jake
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Shark Attack
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
The Sheds
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Shiny Thing
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Amazon Kevin
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Grub Drive
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
It's the Scary Old Custodian, Adam Lyon
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Law and Odor
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
My Science Project
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Yesterday's Funny Monkey
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Docu-Trauma
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Two Tons of Fun
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
She's Koala That
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Supplies Party
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Guano in 60 Seconds
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Political Animals
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Bubble or Nothing
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Up All Night
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Kerry to Dance?
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
I Got a New Aptitude
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Le Switcheroo
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Basic Jake
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Cheer Pressure
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Cool Kids
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
The Times, They Are Exchangin'
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Disregarding Henry
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Nice Moustache
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Leaf of Absence
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Poop Scoop
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
I Fear Pretties
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Magic Fish
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Ain't Too Proud to Egg
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
The Two Jakes
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Jake's Day Off
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Lupe in Love
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Have Yourself a Joyful Little Animas
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Carny Crazy
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Up and Adam
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Making the Grade
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
One Lump or Tutor
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Pranks for the Memories
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Talking Teddy
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
2007
Pants in Space
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)
Uniformity
       (Cartoon Network Studios - My Gym Partner's a Monkey)