Phantasies
1939
The Charm Bracelet
       (Columbia - Phantasies)
Millionaire Hobo
       (Columbia - Phantasies)
1940
The Mouse Exterminator
       (Columbia - Phantasies)
Man of Tin
       (Columbia - Phantasies)
Fish Follies
       (Columbia - Phantasies)
News Oddities
       (Columbia - Phantasies)
Schoolboy Dreams
       (Columbia - Phantasies)
Happy Holidays
       (Columbia - Phantasies)
1941
The Little Theatre
       (Columbia - Phantasies)
There's Music in Your Hair
       (Columbia - Phantasies)
The Cute Recruit
       (Columbia - Phantasies)
The Wallflower
       (Columbia - Phantasies)
The Merry Mouse Cafe
       (Columbia - Phantasies)
The Crystal Gazer
       (Columbia - Phantasies)
1942
Dog Meets Dog
       (Columbia - Phantasies)
The Wild and Woozy West
       (Columbia - Phantasies)
A Battle For a Bottle
       (Columbia - Phantasies)
Old Blackout Joe
       (Columbia - Phantasies)
The Gullible Canary
       (Columbia - Phantasies)
The Dumb Concious Mind
       (Columbia - Phantasies)
Malice in Slumberland
       (Columbia - Phantasies)
Cholly Polly
       (Columbia - Phantasies)
1943
The Vitamin G Man
       (Columbia - Phantasies)
Kindly Scram
       (Columbia - Phantasies)
Willoughby's Magic Hat
       (Columbia - Phantasies)
Duty and the Beast
       (Columbia - Phantasies)
Mass Mouse Meeting
       (Columbia - Phantasies)
The Fly in the Ointment
       (Columbia - Phantasies)
Dizzy Newsreel
       (Columbia - Phantasies)
Nursery Crimes
       (Columbia - Phantasies)
The Cocky Bantam
       (Columbia - Phantasies)
The Playful Pest
       (Columbia - Phantasies)
1944
Polly Wants a Doctor
       (Columbia - Phantasies)
Magic Strength
       (Columbia - Phantasies)
Lionel Lion
       (Columbia - Phantasies)
Giddy Yapping
       (Columbia - Phantasies)
Mr. Fore By Fore
       (Columbia - Phantasies)
Tangled Travels
       (Columbia - Phantasies)
Case of the Screaming Bishop
       (Columbia - Phantasies)
Mutt'n Bones
       (Columbia - Phantasies)
As The Fly Flies
       (Columbia - Phantasies)
1945
Goofy News Views
       (Columbia - Phantasies)
Booby Socks
       (Columbia - Phantasies)
Simple Siren
       (Columbia - Phantasies)
1946
Kongo-Roo
       (Columbia - Phantasies)
Snap Happy Traps
       (Columbia - Phantasies)
The Schooner The Better
       (Columbia - Phantasies)
1947
Fowl Brawl
       (Columbia - Phantasies)
Uncultured Vulture
       (Columbia - Phantasies)
Wacky Quacky
       (Columbia - Phantasies)