Iris

Television Appearences:
  • Pokémon
Voiced By:
  • Aoi Yuuki