Bob Nesler
Howdy Rudy (2004)
       Frederator Studios - Chalkzone