Blaine Gibson

1947
Pluto's Housewarming (1947)
       Disney - Pluto Cartoon

Figaro and Frankie (1947)
       Disney - Figaro