Thomas Chase Jones
ChalkZone (1998)
       Frederator Studios - Chalkzone
Rudy's Date (1999)
       Frederator Studios - Chalkzone
Rapunzel (1999)
       Frederator Studios - Chalkzone
Batman vs. Dracula (2005)
       Warner Bros.