Satsuki Aizu
Sage (2021)
       MAPPA - Jujutsu Kaisen