Hiroshi Toda

1984
1989
Sacrifice (1989)
       Toei Animation - Dragon Ball Z

1990
Mercy (1990)
       Toei Animation - Dragon Ball Z

1991
Trump Card (1991)
       Toei Animation - Dragon Ball Z

1992
Sacrifice (1992)
       Toei Animation - Dragon Ball Z

1993

Sorry ... you do not have permission to view this page.