Shingo Adachi

2002
Enter: Naruto Uzumaki!
       (Studio Pierrot - Naruto - Key Animator )