Joseph Ashton

1999
New Squid on the Block
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Down the Drain
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Secret Spot
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Ice Queens
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Otto 3000
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Night Prowlers
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Happy Luau to You-Au
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Rocket Rescue
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Twister's Cuz
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Big Thursday
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Rocket Girls
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Father's Day Off
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Powergirl Surfers
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Twisted Cinema
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Blader Bowl
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Total Luger
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
'D' is for Dad
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Banned on the Run
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Super McVarial 900
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Loss of Squid
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Rainy Days & Sundaes
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Zine Dreams
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Hawaii Blues
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Lost and Find
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
The Night Before
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Violet's Violet
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Fall & Rise of Sam
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Typhoid Sam
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
The Wrath of Don
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Safety Patrol Sam
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
2000
Reggie and a Net
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
The Great Sandcastle Race
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Escape From Lars Mountain
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
It Was a Dark and Stormy Day
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
The Aloha Kid
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Otto Mobile
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Big Air Dare
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Otto's Big Break
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Snow Day
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Welcome to the Club
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
All About Sam
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Half-Twister
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Twisting Away
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
The Spot Remover
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Rocket Repairs
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Say Hello to Cement Head
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Shark Bait
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
A Shot in the Park
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Radical New Equipment
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )
Tito's Lucky Shell
       (Klasky Csupo - Rocket Power: Oswald "Otto" Rocket - Voices )